ALV 2018

Gepubliceerd op

De Algemene Ledenvergadering NVHPV vindt dit jaar plaats op zondag 15 april, en wordt gehouden in het Scoutingcentrum Niftarlake op de Stationsweg 63 te Breukelen

De vergadering start om 12 uur, en er zijn twee lezingen, een van Walter Hoogerbeets, en een van Velomobiel.nl.
Update:

AGENDA van de ALV:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Notulen vorige vergadering

4. Mededelingen:
 • a. Fiets- en Wandelbeurs
 • b. Overleg HPV-De en HPV-Be
 • c. Opzeggen lidmaatschap ECF
 • 5. Aftreden bestuursleden: Jan van Hensbergen, Jan van Dooren, Maarten Heckman

  6. Benoemen nieuwe bestuursleden: Johan Vollenbroek

  7. Jaaroverzicht 2017

  8. Financieel jaaroverzicht 2017

  9. Verslag kascommissie (Jan Limburg, Roef Veerman)

  10. Vaststellen contributie 2019

  11. Jaarplan 2018

  12. Oliebollentocht 2018

  13. Cycle Vision 2018

  14. Rondvraag

  15. Sluiting

  Jaarverslag NVHPV 2017

  De algemene ledenvergadering (ALV) had een primeur: voor het eerst werd aan de leden de keuze voorgelegd om te kiezen waar de Oliebollentocht 2017 zou plaats vinden. De keuze viel op Rotterdam na een enthousiast betoog van Jan Laverman.
  Tijdens de ALV bleek dat de incasso van de contributie in 2016 en andere inkomsten na enkele dramatische jaren weer goed verlopen was. Twee jaren geen contributie heffen en vervolgens met een forse rekening komen werd door veel leden niet gewaardeerd en we hadden te kampen met veel opzeggingen dan wel weigeringen de contributie te betalen. Dit heeft geleid tot een fors ledenverlies en ook is een fors bedrag aan niet inbare contributie afgeschreven. In 2017 heeft een succesvolle incasso van de contributie en andere inkomsten plaats gevonden.
  Na tien jaar is Kees van Malssen terug getreden als voorzitter. De vergadering koos Roel van Dijk als zijn opvolgen en Jan van Dooren als bestuurslid.

  Het bestuur is achter de schermen zeer actief geweest zonder dat dit erg zichtbaar was voor de leden. Uitzondering hierop was het initiatief van Marjolein van Dillen om ligfietsshirts uit te brengen met een ontwerp van Hans Nieuwstraten in een beperkte oplage. De shirts vonden gemakkelijk hun weg naar binnen- en buitenland. Het bestuur heeft zich vooral gebogen over het probleem hoe de terugloop van het ligfietsen tegen te gaan. Er loopt nog een Beleidsplan, maar dat gaat uit van een forse groei van onder meer ledenaantal. Inmiddels zijn we in een periode van krimp beland. Het aanvankelijke plan om een nieuw beleidsplan te maken is omgezet in een beknopt Jaarplan, wat de basis moet zijn van discussie bij de ALV en wat weergeeft waar het bestuur mee bezig is.

  Onze website ligfiets.net is aan vernieuwing toe. Helaas moeten we constateren dat een poging hiertoe is gestrand in 2017. Het is belangrijk om te constateren dat de huidige website weliswaar niet helemaal up-to-date is maar, maar op zich is het wel een wonder van techniek met heel veel mogelijkheden. In 2018 wordt een nieuwe poging ondernomen om tot vernieuwing te komen.

  Ons tijdschrift Ligfiets& kwam volgens schema vier keer uit en de gebruikelijke kwaliteit en diversiteit van onderwerpen kon worden vastgehouden.

  Het traditionele Paastreffen werd van 14 – 17 april gehouden in Woudenberg en het Herfsttreffen van 6 – 8 oktober in Beers. Beide treffens waren een succes.

  Cycle Vision viel dit jaar op 24 en 25 juni en werd gehouden in Sloten. Hoewel het evenement zeer geslaagd was dankzij de inspanning van Rembrandt Bakker en zijn team, was er toch bij de evaluatie een verlangen naar vroeger tijden. In 2018 zal worden geprobeerd om een meer feestelijk programma te creëren rond de races. Ook wordt gedacht aan mogelijkheden voor de beginnende ligfietser en een marktplaats voor tweedehandsfietsen.

  Op 24 september was de BeND-wedstrijd in Assen onder ideale weersomstandigheden.

  De Oliebollentocht in Rotterdam op 27 december was een groot succes. De organisatie van Jan Laverman en Bram van Uden en vele vrijwilligers was uitstekend. Er waren meer dan honderd deelnemers, waarmee het record van meer dan tweehonderd deelnemers in Dronten in 2016 lang niet werd gehaald.
  Aan het einde van 2017 telt de NVHPV ruimt elfhonderd leden.

  Jaarplan NVHPV 2018

  Er is een daling van het aantal leden van de NVHPV. Dit is voor een deel te wijten aan de perikelen met de inning van de contributie – inmiddels gelukkig opgelost – en voor een ander deel te wijten aan de tijdsgeest. Vrijwel alle (sport-)verenigingen hebben hier mee te maken. De oorzaak is dat jongere generaties veel minder geneigd zijn zich te verbinden met een vereniging, zij zoeken verbintenissen op lossere basis met gebruikmaking van sociale media.

  Het bestuur van de NVHPV heeft besloten om geen nieuw beleidsplan te maken. We hebben nog een uitstekend beleidsplan, al is de situatie inmiddels duidelijk veranderd ten opzichte van het startpunt van dat plan. Het jaarplan is kort en overzichtelijk hieronder weergegeven. Het geeft een idee waar het bestuur op dit moment mee bezig is en dat is veel. Vooral marketing en sociale media zijn nog braakliggende terreinen en daar zoekt het bestuur versterking.
  Wat zijn knelpunten op dit moment?

  • Leden

  • Te weinig leden
  • Te weinig jongeren

  • Vrijwilligers

  • Te weinig vrijwilligers

  • Leden/ligfietsers werven

  • Marketing niet ontwikkeld
  • Vooroordelen tegen ligfietsen zijn hardnekkig

  • Communicatie tussen ligfietsers kan beter

  • Mailinglijst
  • Forum
  • Ligfiets&
  • Ligfiets.net
  • Facebook
  • Twitter

  • Samenwerking met bedrijven

  • Onderling tussen bedrijven ook weinig contact
  • Steeds minder bedrijven

  • Andere verenigingen

  • Fietsersbond: weinig contact
  • Zusterverenigingen in buitenland: weinig contact
  • ECF: weinig contact

  Thema: Verbinden

  Verbinding in alle aspecten
  • a. Relatie bestuur – leden
  • b. Relatie leden onderling
  • c. Relatie bestuur - geledingen
  • d. Relatie fabrikanten en winkels
  • e. Relatie andere organisatie binnenland: Fietsersbond
  • f. Relatie buitenlandse clubs
  • i. Veranderen onze naam in HPV-NL?
  • ii. Connectie buitenlandse clubs en ECF

  1. Concrete actiepunten

  • 1. Verbinding intern verbeteren
  • 1a. Vrijwilligersdag
  • 1b. Kaderbijeenkomst?
  • 1c. Belangrijkste geledingen moeten (indirect/direct) vertegenwoordigd zijn in bestuur
  • 1d. Bijeenkomsten (ALV, CV, treffens etc.) bevorderen
  • 1e. Ligfiets.net moderniseren

  2. Promotie ligfietsen en ledenwerving

  • 2a. Samenwerking met commerciële partners
  • 2ai. Regulier overleg
  • 2aii. Samenwerking bij Fiets- en Wandelbeurs
  • 2b. Promotie ligfietsen
  • 2bi. Sociale media beter gebruiken
  • 2bii. Hulp bij marketing zoeken

  3. Cycle Vision aantrekkelijker maken

  • 3a. Races
  • 3b. Eten, drinken en muziek
  • 3c. Oriëntatiemogelijkheid voor beginnende ligfietsers
  • 3d. Tweedehands markt en APK voor ligfietsen
  • 3e. Herkennen en aanspreken van nieuwe gezichten door leden NVHPV en hen welkom heten

  4.Algemene ledenvergadering: deelname bevorderen

  • 4a. Centraal en goed bereikbaar vergaderpunt
  • 4b. Korte vergadering
  • 4c. Interessant nevenprogramma

  5. Contact met Fietsersbond

  • 5a. Proberen meer aandacht te krijgen voor ligfietsen in Vogelvrije Fietser

  6. Europese samenwerking met zusterclubs

  • 6a. Beginnen met kleine groep (BeND) en langzaam uitbreiden?
  • 6b. Samen bepalen waar EK plaats vindt en dit laten rouleren
  • 6c. Uitwisseling artikelen voor tijdschriften/website
  Foto: Google street
  Routekaartje: Ligfiets&

  Reacties

  Grastakkur op ma 02 apr 2018 om 11:28

  Begrijp ik goed dat er niet een mogelijkheid is gemeenschappelijk te slapen? Jammer want ook dat verbindt en maakt mogelijk. ( Natuurlijk kun je altijd zelf iets zoeken, maar dat is toch anders).

  WimH op ma 02 apr 2018 om 22:52

  Ik mis het agendapunt over het nieuwe Reglement voor Ligfietsclubs ;-)

  TeJayLigFts op di 03 apr 2018 om 08:07

  Vaststellen agenda/Rondvraag? ;)

  G op di 03 apr 2018 om 21:03

  Met de AVG in het achterhoofd mag de vernieuwing van de website wat meer urgentie krijgen dan als voorgesteld imho.

  TeJayLigFts op do 05 apr 2018 om 10:48

  Oplossing voor het gemeenschappelijk slapen, volg deze link.

  WimH op za 07 apr 2018 om 10:10

  Communicatie tussen ligfietsers kan beter
  Mailinglijst
  Forum

  Er is al een nieuw forum en dat is opgericht door Frank. Het nieuwe forum heet ligfietsers.nl en het bestaat ondertussen een jaar.

  Sinds 4 april 2017 zijn er al 3591 berichten geschreven in 342 topics.
  Ondertussen zijn er 121 leden, daar 'liggen' ook een flink aantal beginners tussen.

  Toch mooi dat dit persoonlijke initiatief van Frank voor zoveel ligfietsers blijkbaar een plek is geworden om van gedachten te wisselen, verhalen te delen, vragen te stellen, enz.

  jack op zo 08 apr 2018 om 09:52

  @G, de website wordt vernieuwd. HTTPS wordt verplicht en een concept van de privacyverklaring die we gaan gebruiken is in concept opgesteld (een eerste ruwe schets staat op http://downloads.ligfiets.net/nvhpv/Privacyverklaring.pdf ).
  Het is de bedoeling dat bovengenoemde privacyverklaring de plek in gaat nemen van onderdeel 8 Privacybeleid van het redactiestatuut die is vastgesteld door het bestuur in 2002. http://oud.ligfiets.net/colofon/redactiestatuut.php3
  Verder zullen delen van de site anders ingericht gaan worden. Ook zullen de mailservers worden verhuisd naar een nieuwe partij.

  Belle op zo 15 apr 2018 om 09:00

  Wat zijn de onderwerpen van de lezingen en wat is de verwachte eindtijd?

  Als je een reactie op dit bericht wilt plaatsen, moet je eerst inloggen of registreren.