Registreren

Door een account op onze website te maken kun je je inschrijven voor evenementen, en kun je bijvoorbeeld advertenties aanmaken. Het enige wat we van je hoeven te weten is een zelfgekozen inlognaam, een e-mailadres en een wachtwoord. Je mag later zelf meer informatie aan je profiel toevoegen als je dat wil, maar dat hoeft niet. Als je ergens niet uit komt, neem dan contact op met website@ligfiets.net.