Jaarvergadering NVHPV

Jaarvergadering NVHPV en NVHPV toerligfietsvereniging.
We zijn te gast bij Scouting Hiawatha Hoevelaken.
Veenwal 1b, 3871 KE Hoevelaken

Inschrijving is niet verplicht, wel gewenst. Voor deelname aan de maaltijd en/of overnachting is inschrijving wel verplicht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.


Start: Zaterdag 7 maart 2015
Locatie: Hoevelaken
Meer info: voorzitter Kees van Malssen
Website: http://www.ligfiets.net/nvhpv.html

Voorlopige Agenda

De voorlopige notulen ALV 2014 zijn hier te vinden. In verband met privacy eerst naar deze pagina gaan en dan op de juiste notulen klikken (onderaan). Je moet op ligfiets.net ingelogd zijn.

De andere stukken komen zo spoedig mogelijk via ligfiets.net beschikbaar.

14:00 zaal open

- - - en koffie

14:30 Opening

- - - Notulen ALV 2014
- - - Agenda 2015
- - - Jaarverslag vereniging algemeen
- - - Kascommissie
- - - Prijsuitreiking zomercompetitie 2014

15:45 Thee + posterpresentatie

Tijdens de thee presenteren de commissies en het bestuur hun jaarverslag en hun plannen voor 2015-2016. Commissieleden zijn bij hun poster beschikbaar om over hun commissie, plannen etc te spreken. Hierbij worden ook vacatures binnen de commissies bekendgemaakt. Post-its en pennen zijn beschikbaar om kreten, op- en aanmerkingen ook bij de posters te plaatsen.

Mensen die vragen/opmerkingen hebben die in de algemene vergadering besproken moeten worden, leveren deze vragen uiterlijk 16:15 in bij de voorzitter, liefst schriftelijk.
Tijdens de theepauze kunnen ook vragen voor de rondvraag bij de voorzitter ingeleverd worden, bij voorkeur schriftelijk.

16:15 Hervatting algemene vergadering

ingeleverde vragen worden besproken en vervolgens worden de verslagen en plannen van de commissies vastgesteld.

----- Verkiezing nieuw bestuur

Niet aftredend: huidig bestuur
----- Voorstel begroting 2015
----- Aanstelling nieuwe kascommissie

18:15 Rondvraag

18:45 UITERLIJK sluiting vergadering.

Aansluitend is er de ALV van de NVHPV toerligfietsvereniging.

19:00 Gezamenlijke warme maaltijd voor wie wil (inschrijven verplicht)
20:00 - ??
Gezellig en onderhoudend avondprogramma

We hebben voor het eerste stuk van de avond Jaap Kamminga als spreker. Jaap is programma-coordinator bij de fietsersbond en weet "alles" over de fietsrouteplanner, waar ook heel wat NVHPV-leden zich voor inzetten.

Overnachting voor wie wil (inschrijven verplicht).
Voor de overnachting is een ruimte in het gebouw beschikbaar. Zelf (lucht)bed en slaapzak etc meenemen.

Zondag 8 maart
Ontbijt
Opruimen
Vertrek naar huis.

Inschrijven

Om je in te schrijven, moet je eerst inloggen of een account aanmaken.

Reacties en verslagen

toni op zo 08 feb 2015 om 10:37

Onderstaande open brief heb ik aan het bestuur gestuurd. Kees heeft deze op zijn blog geplaatst met de opmerking dat we hier zeker op de ALV aandacht aan gaan besteden. Suggesties en andere opmerkingen van andere leden zijn natuurlijk ook welkom.


Geacht Bestuur,

Een jaar geleden kondigde u drie speerpunten voor het beleid van komend jaar aan. Een daarvan was F12. Dit is een project dat al een paar jaar loopt. Tijdens de ALV van 2014 vroeg ik wat daar inmiddels bereikt is. Het antwoord was toen, tot mijn grote verbazing: niets. Dat is jammer, niet alleen voor midden Nederland, de lessen die geleerd konden zijn bij dit project zouden ook mensen die in andere gebieden iets willen organiseren kunnen helpen. Zo ben ik bijvoorbeeld een warm voorstander van een F58.

Toen vroeg ik me af hoe iets wat in een aantal jaren nog geen resultaat op heeft geleverd, dit jaar wel tot resultaat zou kunnen leiden, maar ik heb besloten u het voordeel van de twijfel te geven. Helaas moet ik concluderen dat er ook dit jaar niets gebeurd is. Als dat wel zo zou zijn, had ik verwacht daar een bericht op ligfiets.net over gelezen te hebben, of misschien op het blog van Kees. Maar zelfs in de bestuursnotulen kan ik er niets over terug vinden.

Even sceptisch was ik over de andere punten ligfiets.net en leden. Ook daar heb ik niets (Behalve de zaken die ieder jaar al gebeuren, wat ik waardeer, maar ik had een uitbreiding verwacht) van gemerkt. Ik weet dat Kees heeft aangekondigd dat de ledendag alleen zou plaats vinden als er leden zich zouden aanmelden die dat zouden organiseren. Toch denk ik dat het niet voldoende is als het bestuur alleen roept dat er iets moet gebeuren.

Nu zeg ik niet dat het ik het beter kan. Dat heb ik al eens eerder gedaan, ik heb geleerd dat je in deze vereniging dat dan meteen mag bewijzen, daar heb ik op dit moment geen zin in. Toch wil ik het bestuur in overweging geven om een andere koers te gaan varen. Allereerst is het van belang te beseffen dat ligfietsers eigenwijze personen zijn, die niet meteen in de houding springen als een bestuur iets roept. Dan zijn er wat mij betreft twee opties: 1) Het bestuur neemt een meer activerende houding aan met betrekking tot de speerpunten of 2) Het bestuur beperkt zich tot een faciliterende taak m.b.t. de zaken die de leden uit zich zelf al organiseren.

Persoonlijk vindt ik optie twee een zwaktebod en hoop dat het bestuur de energie op kan brengen om leden actief te motiveren en helpen om zaken voor de vereniging te organiseren. Als dat zo is wil ik ook graag een opmerking over de speerpunten maken. Het lijkt mij niet goed om als Neptunus met een drietand rond te lopen. Beter is het om een speerpunt te kiezen. Wat mij betreft zou dat moeten zijn: Meer mensen laten ligfietsen.

Ik hoop met u en de andere leden tijdens de ALV over deze mail te mogen discussiëren. Daartoe mag u deze mail ook onder de leden verspreiden.

Met vriendelijke groet,

Toni Cornelissen
bezorgd NVHPV-lid

NoStress op vr 20 feb 2015 om 09:46

Beste Tony
Ik snap je scepsis en teleurstelling Tony. Ook ik kijk reikhalzend uit naar een F12. Maar aan de andere kant kan ik ook begrip voor het bestuur opbrengen. De lat ligt buitensporig hoog, maar de middelen en personele inzet is klein tot afwezig.
Nee dit is geen excuus, maar realiteit. Ook probeer ik het bestuur niet te verdedigen. Dat kunnen ze prima zelf.

Met de F12 ben ik na gelobby van Kees even bezig geweest. Al snel kwam ik tot de conclusie dat dit een megaproject is voor kleine lieden zoals wij. Hoewel de insteek voor de hand ligt, zijn er voor het te kiezen trace en doelen nog veel plekken blanco.
Voorbeeld: Wil je de snelste (en makkelijkst realiseerbaar) traject van Den Haag (CS?) naar Arnhem? (of Didam e.v.?)
Snel, betekend in ligfietstaal van oost naar west en v.v. in een keer dwars door Nederland kruisen. Daarbij kan naar mijn idee gebruik gemaakt woorden van de al reeds bestaande infrastructuur. Enkele nieuwe doorsteken en verder de bestaande fietspaden opwaarderen (en herkenbaar maken) naar een snelfietsroute. D.w.z. breder, eenvormig plaveisel, goed bewegwijzerd en overal in de voorrang. Zoals een snelweg betaamd. Simpel? Niet helemaal.....

Helaas gaan overheden en andere belanghebbende niet uitsluitend voor ligfietsers aan zo'n onderneming beginnen. Het moet breder gedragen worden en voor een grotere doelgroep dienen. Forensen b.v. Of om autosnelwegen te ontlasten. Wis het belang de opkomst van de E-fiets/voertuigen niet uit. Zeker nu de snelle varianten zich laten gelden en brede publieke belangstelling hebben. De roep om geschikte fietsinfrastructuur is juist van hen te verwachten. Niet van een paar ligfietsers. Wij liften slechts mee op dit fenomeen. Misschien heten de fietssnelwegen straks wel E-snelweg (zoals Almere-Amsterdam)....

Het doel van een fietssnelweg moet eerst duidelijk geformuleerd worden. Wat wil je ermee bereiken en wie? Daarover is al door meerdere instanties iets onderzocht en geschreven. De NVHPV hoeft wat mij betreft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Ik denk dat de NVHPV niet eens een leidende taak heeft hierin. Alleen een belanghebbende en ondersteunende. Daarvoor zijn we als ligfietsvereniging veel te klein, maar niet onbelangrijk!

Bij mijn onderzoek naar de F12 kwam ik voor keuzes te staan die ik niet bevredigend kon oplossen bij gebrek aan duidelijke doelstellingen. Op dat moment had het voor mij geen zin er meer energie in te stoppen zonder dat die doelstelling geformuleerd zijn. Het is in elk geval niet aan mij die doelstellingen te formuleren. Deels wel voor de NVHPV als vertegenwoordiger van een van de doelgroepen. Andere instanties zullen ook eerst hun mening en insteek moet geven. Dus eerst overleg en begrip kweken voor de betrokken partijen.(zoals provincies, Fietsersbond, gemeentes en last but not least de ontwerpbereaus) Tot die tijd heeft het geen zin een definitieve route uit te stippelen.
Ik kan mij b.v. goed voorstellen dat het trace via stations moet lopen om lokale forensen te verleiden met de fiets uit het omliggende land naar openbaar vervoer te komen. In de regio Den haag slippen de auto snelwegen dicht in de spits. Elke fietser verleiden uit die auto te komen is winst. Woon je b.v.rond Gouda is Den haag misschien net een stap te ver per fiets. Toch kun je met een fietssnelweg naar station Gouda verplaatsen en van daaruit de trein. Dit is een totaal andere benadering van de noodzaak van een fietssnelweg als wij 'lange afstand' ligfietsers van nature hebben.

Bij het mobiliteitsdebat in Nijmegen heb ik geleerd dat er veel uit zulke openbare overleggen op niveau te halen is. Vooral wederzijds begrip kweken is het speerpunt. Diverse instanties zijn gewend op een bepaalde manier te denken. Dat komt veelal niet overeen hoe een andere belangengroepen daar tegenaan kijkt. Dat is geen kwestie van onbegrip, maar simpel veelal niet weten. Ja echt! Op hoger niveau zijn ze vaak niet eens bewust van details die soms cruciaal zijn.
Vele voorbeelden zijn te noemen waar auto-denkende 'oplossingen' ontwerpen voor fietsers. Dat moet je niet willen.

De eerste stap is dus volgens mij voor het bestuur van de NVHPV om te lobbyen. Desnoods zelf het initiatief nemen voor het organiseren van een discussieavond met belanghebbende voor fietssnelwegen in het algemeen en de F12 in het bijzonder.
De blauwdruk hiervoor ligt volgens mij bij Jos Sluismans in Nijmegen die daar al eerder zo prachtig uitvoering aan gaf met zijn mobiliteitsdebatten serie.
Overigens was Niels van de Wal daar ook als ligfietser met een presentatie over de F12 zoals hij die gezien heeft tijdens een verkennende rit. Hij beschikt over relevant fotomateriaal. Dit inspireerde mij om ook stukken van een mogelijk trace ook op die manier te verkennen. (volg de A12 waar mogelijk fietsbaar)

Maar zoals gezegd moet eerst de doelstelling voor de F12 (of F58) geformuleerd worden. Dus daarvoor zijn eerst gesprekken met belanghebbende nodig. Moeten die eerst (tactisch) warm gemaakt worden. Een top-down benadering in uitvoering is van belang met relevante informatievoorziening van onderaf naar boven.
Dus ik zeg: eerst mobiliteitsdebat(ten), dan inventariseren, dan pas plannen (laten) maken. Blijft er nog een taak van monitoring op uitvoering van het project voor de NVHPV.

Roepen dat het bestuur van de NVHPV beloftes in deze niet nakomt is te hoog gegrepen denk ik. Het bestuur KAN deze beloftes gewoon niet nakomen. Onrealistisch. Maar dat wil niet zeggen dat het bestuur of en commissie ervan niet zijn steentje kan bijdrage in de discussie die hopelijk nog eens volgt.

Theo van Goor
hoopvol en realistisch NVHPV-lid ;-)

toni op vr 20 feb 2015 om 10:50

Ik had hier een reactie op Theo's verhaal geschreven, maar toen ik die wilde plaatsen kreeg ik de melding dat ik geen rechten had. Daarmee was mijn reactie ook meteen verdwenen. Theo krijgt mijn reactie mondeling op de ALV.

NoStress op vr 20 feb 2015 om 11:41

Ha Tony!
Dat fenomeen is mijn helaas ook bekend. Time out na te lang tikken van een reactie.
Zal wel mijn veiligheid te maken hebben of zo. Tegenwoordig tik ik mijn stukjes is in een editor en copy paste ze daarna op zijn plek.
Mijn bovenstaande reactie liep ook, zoals gebruikelijk bij mij, wat uit. Ik doe dan meestal voor het verzenden eerst de tekst kopiëren....en ja hoor geen rechten meer.
Pagina verversen, opnieuw inloggen en paste...voila!

Ik ben benieuwd naar je reactie op de ALV.
Speciaal voor dit soort discussies kom ik zaterdag en een deel van de avond. Dan is de meeste ruimte voor een dieper gesprek. Ik ga wel bij tijds weer naar huis. Hoevelaken is voor mij een thuiswedstrijd en we hebben een heel oud behoeftig hondje thuis die niet zonder ons kan.

bastiaan op di 03 mrt 2015 om 11:17

Klinkt als een bug in ligfiets.net... En komt vaak voor bij websites. Ik raad aan om bij lange stukken tikken eerst de tekst even te kopieren zodat je de tekst iig niet kwijt raakt.

G op di 03 mrt 2015 om 14:59

@Toni ik denk dat ik je zorg wel begrijp, en deel.


De vereniging heeft het beleidsplan Menskracht maakt mobiel als houvast tot 2020. Ik weet niet hoezeer een houvast voor 10 jaar past in het huidige tijdsbeeld. We zijn nu halverwege. Zou het een goed idee zijn om het bestuur te prikkelen een tussen-evaluatie op dit beleidsplan te presenteren (termijn x, maar de Ligfiets& is vast bereid plaats te reserveren)?


eea hoeft uiteraard niet al te lijvig, maar kan 'ons leden' wellicht steun geven richting nabije toekomst.