Jaarvergadering ALV NVHPV

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging wordt weer gehouden in Woerden. Aansluitend ook de ALV van de toerligfietsvereniging. Aankomst vanaf de zaterdagavond.
Definitieve agenda en financiele stukken.


Start: Zondag 4 maart 2012
Locatie: Woerden
Meer info: bestuur NVHPV
Website: /nvhpv.html

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging wordt weer gehouden in Woerden, Kromwijkerdijk 116. Opnieuw zijn we te gast op de lokatie van de Albert Schweitzer Scoutinggroep.

Let op! Om in te schrijven moet je wel ingelogd zijn op ligfiets.net

Inschrijfknop helemaal onderaan.

Wijzigingen in het bestuur

Reglementair treden dit jaar af Jan Limburg (penningmeester) en Ida Sabelis (bestuurslid). Beiden zijn niet herkiesbaar.
Als kandidaat penningmeester heeft zich gemeld Maarten Heckman, welke kandidatuur door het bestuur wordt gesteund.
Nieuwe Bestuursleden
Om het bestuur goed op sterkte te houden, worden leden van harte uitgenodigd om zich als bestuurslid beschikbaar te stellen. Aanmelden graag bij de voorzitter uiterlijk 23 februari 2012.

Net als vorig jaar bieden we de mogelijkheid om al de avond voorafgaand aan de vergadering (vanaf 18:00) te komen en ter plekke te overnachten. Er zal een eenvoudige doch voedzame maaltijd worden aangeboden net als een fatsoenlijk ontbijt. Uit waardering dat mensen naar de ALV komen, zijn hier geen kosten aan verbonden. Alleen wel graag vooraf aanmelden.

Na het succes van 2011, wordt de nieuwe wijze van jaarvergadering, waarbij commissies zich via posters presenteren ook in 2012 toegepast. Dit maakt het geheel dynamischer en met meer mogelijkheden tot gesprek en minder "vergaderen". Succes verzekerd.

Voor de jaarvergadering geldt ivm inkopen van eten en drinken:
Aanmelden vooraf gewenst maar niet verplicht.

Hieronder komen de verslagen van de verschillende commissies en het algemene jaarverslag te vinden. De notulen van de ALV 2011 zijn via de link te vinden net als de financiele stukken. Iedereen kan zelf uitprinten wat hij/zij mee wil nemen, of via een berichtje aan de secretaris een exemplaar aanvragen.

Definitieve Agenda

10:00 zaal open

- - - (voor wie niet is blijven slapen) en koffie

11:00 Opening

- - - Notulen ALV 2011 hier te vinden, en ook Notulen bijzondere ALV juni 2011
- - - Agenda 2012
- - - Jaarverslag vereniging algemeen
- - - Financiële verantwoording / Kascommissie
Financiële details en toelichting
- - - Prijsuitreiking zomercompetitie 2011

12:15 Lunch + posterpresentatie

Tijdens de lunch presenteren de commissies en het bestuur hun jaarverslag en hun plannen voor 2012 samen met een vooruitblik op 2012-2016. Commissieleden zijn bij hun poster beschikbaar om over hun commissie, plannen etc te spreken. Hierbij worden ook vacatures binnen de commissies bekendgemaakt. Post-its en pennen zijn beschikbaar om kreten, op- en aanmerkingen ook bij de posters te plaatsen.

Mensen die vragen/opmerkingen hebben die in de algemene vergadering besproken moeten worden, leveren deze vragen uiterlijk 13:15 in bij de voorzitter, liefst schriftelijk.

13:30 Hervatting algemene vergadering

ingeleverde vragen worden besproken en vervolgens worden de verslagen en plannen van de commissies vastgesteld.

In dit gedeelte wordt een winnaar gekozen uit de drie genomineerde inzendingen voor de logowedstrijd. Ook zal worden besloten of het winnende logo ook het nieuwe logo van de vereniging wordt.

15:15 Theepauze

Tijdens de theepauze kunnen vragen voor de rondvraag bij de voorzitter ingeleverd worden, bij voorkeur schriftelijk.

15:45 Hervatting vergadering.

----- Verkiezing nieuw bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Limburg en Ida Sabelis
Verkiesbaar: Maarten Heckman
Niet aftredend: Voorzitter Kees van Malssen, Secretaris Willem Piccer en bestuurslid Hans Wessels

----- Voorstel begroting 2012
----- Aanstelling nieuwe kascommissie

16:15 Rondvraag

17:00 UITERLIJK sluiting vergadering.

Aansluitend is er de ALV van de NVHPV toerligfietsvereniging.

Algemeen jaarverslag

Nadat in 2010 met het meerjaren beleidsplan Menskracht Maakt Mobiel de lijnen voor de jaren 2010-2020 voor de vereniging zijn uitgezet, is er in 2011 hard gewerkt om hier invulling aan te geven. Er begint verandering in werkstijl te komen met meer initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Vrijwilligers en bestuur nemen gecalculeerde risico’s om het tempo waarmee plannen in daden worden omgezet op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Promotie en publiciteit komen steeds meer voorop te staan.

.
Menskracht Maakt Mobiel noemt ook een aantal zaken waar de originele statuten van de NVHPV niet of niet duidelijk in voorzien. Zo was nog niet expliciet geregeld dat bedrijven, stichtingen of andere instellingen lid kunnen worden van de vereniging naast natuurlijke personen. Daarnaast is er al een tijd de wens om van de NVHPV een ANBI (“goed doel”) te maken. Naast bevestiging dat we niet alleen voor onszelf bezig zijn, geeft de ANBI de mogelijkheid om schenkingen te doen met belastingvoordeel voor de gever.
Voor de continuïteit en stevigheid van het bestuur wordt er de voorkeur aan gegeven dat bestuursleden niet elk jaar aftreden, maar bv om de drie jaar en dat de grens van maximaal 6 bestuursleden vervalt. Alles bij elkaar was dit meer dan voldoende reden om de statuten te moderniseren. In overleg met de leden zijn de statuten daarom aangepast en in lijn met de huidige tijd gebracht. Tijdens de ALV 2011 zijn ze voorlopig goedgekeurd en na een aantal laatste wijzigingen aan alle leden toegestuurd, zodat tijdens een bijzondere ALV tijdens Cycle Vision, deze nieuwe statuten aangenomen konden worden. Met het passeren van de akte in september is een nieuwe mijlpaal geslagen.

.

Het wegnemen van hindernissen, bijvoorbeeld op het gebied van ligfietsinfrastructuur, begint met het herkennen daarvan. Zo zijn de promotie- en infrastructuurcommissie ingezet voor een analyse van provinciale verkiezingsprogramma’s. De reacties vanuit de politiek hierop laten zien dat we het wegnemen van hindernissen hoger op de diverse agenda’s hebben weten te plaatsen.. Daar waar voorheen buiten onze vereniging nog wel eens laatdunkend gereageerd werd als langeafstand fietsverbindingen ter sprake kwamen, is er nu binnen én buiten onze vereniging steeds meer aandacht voor. De voortdurende druk vanuit de NVHPV heeft hier duidelijk een rol gespeeld. Voortzetting hiervan zijn bijvoorbeeld het project “F12” (een échte fietssnelweg van Den Haag naar Arnhem, analoog aan de A12) en het mede organiseren van het 7e International Velomobile Seminar in Dronten aankomende september.

.

Binnen de werkzaamheden van de vereniging is 2011 geen gemakkelijk jaar geweest. Het beschikbaar stellen van budget voor externe programmeurs voor ligfiets.net heeft niet direct het gewenste effect gekregen, doordat juist de ingehuurde kracht ernstig ziek is geworden, waardoor alsnog vertragingen opgetreden zijn. Ook bij de vrijwilligers ging het niet altijd gladjes. Als het bestuur het algemeen belang moet afwegen tegen individueel belang, kunnen er conflicten ontstaan. Dit kan leiden tot acties die achteraf ongelukkig uitpakken of ongewenst blijven. Een stroeve communicatie helpt hier ook niet bij. Dit zijn punten waarop verbetering mogelijk is en gelukkig is het betreffende conflict uiteindelijk in het belang van de vereniging opgelost.

.

Ondanks de tegenslagen die er geweest zijn, kan er met plezier op 2011 teruggekeken worden. Voor Cycle Vision is op FlevOnice een prachtig nieuw huis gevonden. De eerste keer was al een groot succes en met een aantal verbeteringen lijkt dit een thuis voor vele jaren te kunnen worden. Ook de andere commissies hebben een goed jaar achter de rug, maar er blijven altijd wensen over: zo is er helaas nog geen opvolger voor Marcel Vriezekolk gevonden als commissaris van de Kampeer en Toercommissie (KaToCo).
De posters tijdens de ALV geven over de commissies verdere informatie en zijn een uitstekende aanleiding om mee te denken.

.

Het bestuur heeft goed als team kunnen draaien en hoewel we met spijt het vertrek van Ida en Jan accepteren, is het goed om te zien dat de opvolging al weer klaar staat. Klaar om verder aan de toekomst van de vereniging te werken. Een nieuw logo kan hieraan een extra dimensie geven.

.

Vanzelfsprekend staan we vandaag weer even stil bij onze vrijwilligers. Een aantal is bij elkaar gekomen tijdens de kaderdag op 8 oktober en heeft onder meer daar van elkaar kunnen leren wat motiveert of juist demotiveert. Dit proces helpt om de werkzaamheden van verschillende mensen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Ik wil eindigen met jullie te bedanken voor alle inzet die jullie het afgelopen jaar hebben geleverd.

Inschrijven

Om je in te schrijven, moet je eerst inloggen of een account aanmaken.

Reacties en verslagen

Er zijn nog geen reacties of verslagen van dit evenement.