Jaarvergadering ALV NVHPV

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging wordt weer gehouden in Woerden. Aansluitend ook de ALV van de toerligfietsvereniging. Aankomst vanaf de zaterdagavond.


Start: Zondag 13 maart 2011
Locatie: Woerden
Meer info: bestuur NVHPV

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging wordt weer gehouden in Woerden, Kromwijkerdijk 116. Opnieuw zijn we te gast op de lokatie van de Albert Schweitzer Scoutinggroep.

Net als vorig jaar bieden we de mogelijkheid om al de avond voorafgaand aan de vergadering (vanaf 18:00) te komen en ter plekke te overnachten. Er zal een eenvoudige doch voedzame maaltijd worden aangeboden net als een fatsoenlijk ontbijt. Uit waardering dat mensen naar de ALV komen, zijn hier geen kosten aan verbonden. Alleen wel graag vooraf aanmelden.
Let op! Op deze ALV komt een voorstel tot het wijzigen van de statuten van de vereniging aan de orde net als een vernieuwd Huishoudelijk Reglement. Extra de moeite waard om te komen dus. Bovendien hebben we de vergadering op een geheel andere wijze opgezet, waardoor het boeiender wordt, meer inspiratie en uitwisseling en minder "vergaderen".
Aanmelden vooraf gewenst (ivm eten en drinken) maar niet verplicht.

Hieronder zijn de verslagen van de verschillende commissies en het algemene jaarverslag te vinden. De notulen van de ALV 2010 zijn via de link te vinden net als de financiele stukken. Iedereen kan zelf uitprinten wat hij/zij mee wil nemen, of via een berichtje aan de secretaris een exemplaar aanvragen.

Agenda

10:00 zaal open (voor wie niet is blijven slapen) en koffie
11:00 Opening,
----- Notulen ALV 2010 hier te vinden,
----- Agenda 2011
----- Jaarverslag vereniging algemeen
----- Financiële verantwoording / Kascommissie
----- Prijsuitreiking zomercompetitie 2010

12:15 Lunch + posterpresentatie
Tijdens de lunch presenteren de commissies en het bestuur hun jaarverslag en hun plannen voor 2011 samen met een vooruitblik op 2012-2015. Commissieleden zijn bij hun poster beschikbaar om over hun commissie, plannen etc te spreken. Hierbij worden ook vacatures binnen de commissies bekendgemaakt. Post-its en pennen zijn beschikbaar om kreten, op- en aanmerkingen ook bij de posters te plaatsen.

Mensen die vragen/opmerkingen hebben die in de algemene vergadering besproken moeten worden, leveren deze vragen uiterlijk 13:15 in bij de voorzitter, liefst schriftelijk.

13:30 Hervatting algemene vergadering
ingeleverde vragen worden besproken en vervolgens worden de verslagen en plannen van de commissies vastgesteld.

14:00 Nieuwe statuten vereniging.
Het voorstel van de nieuwe statuten is hier op te halen

De concept statuten worden eerst kort toegelicht, met name waarom bepaalde punten gewijzigd zijn. Daarna is er ruimte voor discussie en vragen.
De concept statuten worden ter stemming aangeboden. Er wordt met nadruk op gewezen dat ter vergadering geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht!
Eventuele wijzigingen moeten vooraf ingediend worden. Zie toelichting onderaan dit bericht.

Indien de statuten zijn aangenomen met de vereiste ¾ meerderheid van de uitgebrachte stemmen, komt een vernieuwd Huishoudelijk Reglement ter discussie en stemming. De voorgestelde wijzigingen zijn in het document te vinden: blauw voor nieuw "doorstreept" voor verwijderd. In tegenstelling tot de statuten, kan het voorstel tot wijziging van het HHR wel ter plaatse aangepast worden.
Theepauze (lengte afhankelijk van duur discussie statuten/HHR)
Tijdens de theepauze kunnen vragen voor de rondvraag bij de voorzitter ingeleverd worden, bij voorkeur schriftelijk.

15:45 Hervatting vergadering.
----- Verkiezing nieuw bestuur
----- Voorstel begroting 2011
----- Aanstelling nieuwe kascommissie

16:15 Rondvraag
17:00 UITERLIJK sluiting vergadering.
Aansluitend is er de ALV van de NVHPV toerligfietsvereniging.

Bestuur

Mensen die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot eind februari melden bij het bestuur.

Verkiezing nieuw bestuur: dit hangt af van het aannemen van de nieuwe statuten. Wanneer deze afgewezen worden, zal het gehele bestuur (conform oude statuten) aftreden en herkiesbaar zijn. Wanneer de nieuwe statuten worden aangenomen treedt een aftreed schema in werking.

Jaarverslag 2010 NVHPV-bestuur

2010 zal de boeken in gaan als het jaar waarin de vereniging een uitgebreid, langjarige visie heeft aangenomen. Het plan Menskracht Maakt Mobiel sluit een periode van 25 jaar af waarin de techniek de hoogste prioriteit heeft gehad en plaats maakt voor directe promotie als belangrijkste speerpunt. Beide elementen blijven essentieel voor de vereniging, het is een kwestie van stuivertje wisselen.

Met een zeer boeiende en nuttige discussie is het plan door de ALV aangenomen en is met de uitvoering begonnen. Meer en meer wordt er bij het opzetten en uitwerken van plannen gekeken naar hoe we het ligfietsen kunnen promoten, hindernissen voor fietsers kunnen verminderen en de vereniging en haar doelen meer bekendheid geven. De enorme ontwikkeling die de Infrastructuurcommissie heeft gehad is daar een prachtig voorbeeld van. Activiteiten die zich uitstrekken van analyseren van echte snelle fietsroutes over langere afstanden, bijdragen leveren aan verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten en meepraten daar waar infrastructuur wordt aangelegd. In 2011 zal deze lijn nog sterk worden voortgezet, als na de Provinciale verkiezingen de partijen aangesproken zullen worden op de beloften die zij in hun programma’s hebben gemaakt.

Publiciteit genereren komt echter niet altijd uit de verf zoals de bedoeling was. Rondom de start van de grote wiellerrondes, dit jaar allemaal vanuit Nederland, lagen er een aantal mogelijkheden. Gesprekken met de organisaties van bv het Grand Depart van de Tour de France, in Rotterdam, begonnen veelbelovend, maar uiteindelijk had de grote commercie de overhand over leuke initiatieven als een tijdrit voor ligfietsers over het Proloog parcours.

Anderszijds kunnen we regelmatig flinke artikelen kwijt in bladen als de Fiets&Wandelwijzer en is de ligfietsdag uitgebreid tot Landelijke Ligfietsdagen. Onszelf letterlijk adverteren heeft nog wat te lijden aan onwennigheid, pas na het verstrijken van het jaar is dat in actie omgezet.

De publicatie van ons beleidsplan heeft nog wat voeten in de aarde gehad. Op Algemene Leden Vergadering maart 2010 waren de meningen diep verdeeld over hoe dat moest gebeuren. Hoewel een nipte meerderheid vóór gedrukte publicatie gestemd heeft, was het van belang de grote meerderheid die daar tegen was ook serieus te nemen. Uiteindelijk heeft een tijdelijk kopij- en redactieprobleem bij Ligfiets& de sleutel voor de oplossing gegeven: door het plan als speciale editie uit te geven, bleven de kosten beperkt en werd tegelijkertijd de redactie een helpende hand toegestoken.

Als bestuur hebben we ons naast alle dagelijkse zaken bezig gehouden met het moderniseren van onze statuten en het bijbehorende aanpassen van het Huishoudelijk reglement. Vol vertrouwen bieden we het concept deze vergadering aan de leden ter goedkeuring aan. De nieuwe statuten bieden onder andere een beter handvat om voor het bestuur een goede opvolgerstrategie op te bouwen, rondom een driejaarlijkse termijn met wisselend aftreedschema. Hiermee wordt de continuïteit van het bestuur verder gewaarborgd.

Als bestuur zijn we ook erg blij met de inzet van onze vrijwilligers. Hartverwarmend was de grote opkomst, ondanks slechte weersvoorspellingen, bij de vrijwilligersdag in het Open Lucht Museum. Paulus en Maarten worden ook nu weer bedankt voor het organiseren van deze geweldige dag.
Op een ander moment en niveau zijn we ook weer een dag bezig geweest met ons “kader”. Tijdens een inspirerende en boeiende dag in Spierdijk (NH) hebben we elkaar beter leren kennen en motiveren.

Rest mij iedereen die zijn en haar steentje aan de vereniging heeft bijgedragen in 2010 hartelijk te bedanken. Zonder jullie geen vereniging. Ik hoop van harte dat ook in 2011 we op jullie bijdrage mogen rekenen.

Vergaderstukken

Toelichting statutenwijziging

Artikel 21.2 van de huidige statuten schrijft voor dat wijzigingen van de statuten ten minste 5 dagen voor de vergadering, woordelijk bekend moeten zijn. Vandaar dat er op de vergadering niet meer gewijzigd kan worden.

Wat wel kan, is uiterlijk 7 maart schriftelijk/elektronisch een voorstel tot wijziging bij het bestuur in te dienen. Dat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
* bij verwijderen van een artikel (onderdeel) specifiek aangeven welk artikel (onderdeel) voorgesteld wordt te verwijderen.
* bij toevoegen van een artikel (onderdeel) precies de woorden gebruiken zoals die in de statuten moeten komen. En welk artikel(onderdeel) dat moet zijn.
* bij wijzigingen precies aangeven welk stuk tekst verwijderd wordt en welk stuk tekst daarvoor in de plaats komt.

Naar keuze kan een toelichting voor het wijzigingsvoorstel toegevoegd worden.

Indien van toepassing, worden ter vergadering eerst de verschillende wijzigingsvoorstellen besproken en met gewone meerderheid in of uit het concept gestemd. Het uiteindelijke concept moet dan met 3/4 meerderheid worden aangenomen of worden verworpen.

De volgende wijzigingsvoorstellen zijn ingediend en zullen per voorstel besproken worden en al dan niet aangenomen:
Delen artikel 5-7 ivm lidmaatschap/begunstigers
Artikel 14 betreffende bestuursamenstelling
Artikel 19 mbt opheffen vereniging
Ter vergelijking:
huidige (oude) statuten
De belangrijkste verschillen op een rij

De gepresenteerde posters


Inschrijven

Om je in te schrijven, moet je eerst inloggen of een account aanmaken.

Reacties en verslagen

mars op wo 16 feb 2011 om 17:17

WHPVA Commissie

Het afgelopen jaar heeft de World Human Powered Vehicle Association zich voornamelijk bezig gehouden met de coördinatie van de organisatie van wereldkampioenschappen door de aangesloten verenigingen. Het zag er in eerste instantie naar uit dat 2010 zonder WK voorbij zou gaan, omdat Zwitserland zich uiteindelijk toch terug moest trekken. In het begin van 2010 is alsnog de knoop doorgehakt en is het WK geörganiseerd op Jersey (UK). Vooralsnog ziet het schema er als volgt uit:
2010 Jersey (UK)2011 Monza (Italië)2012 Nog niet zeker2013 Leer (Duitsland)2014 Parijs of Allegre (Frankrijk)

MaartenSneep op za 26 feb 2011 om 11:07

Infrastructuur commissie

Het afgelopen jaar is besteed aan het verder opzetten van de infra-cie. Vooral uitvinden waar we ons op richten in een veld vol andere spelers (Fietsersbond, provincies, gemeenten, rijk, …) heeft tijd gekost. Gemeenten worden al bewerkt door de Fietsersbond, maar provincies minder. We zijn tot de conclusie gekomen dat juist provincies voor infrastructuur op langere afstanden van belang zijn.

Concreet is het volgende bereikt:
* We hebben www.intercityfietser.nl
* In overleg met de Fietsersbond worden hindernissen in de fietsrouteplanner verzameld.
* De route Almere – Amsterdam is bekeken, we zijn nog bezig met de uitwerking.
* Voor de verkiezingen van de provinciale staten zijn partijen in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland benaderd. We hebben daarbij de belangen van de fietser over langere afstand benadrukt.

mavrie op ma 28 feb 2011 om 10:48

KaToCo

Het afgelopopen jaar zijn voor de 11e keer het paas- en herfsttreffen georganiseerd.
Voor beide trefens zijn de deelnemers redelijk constant.
Paarstreffen ca. 100
Hersttreffen ca. 45

De organisatie verloopt volgens een vast patroon en er waren geen bijzonderheden.

De organisatie voor het paastreffen is in volle gang en zal op 22 t/m 25 april plaatsvinden.
Het herfsttreffen is op 30 september in Huizen.

JosHendriks op di 01 mrt 2011 om 22:30

In 2010 zijn er drie hoofdredacteuren geweest wat de continuiteit geen goed gedaan heeft. Niet alle nummers zijn op tijd verschenen. Er zijn redacteuren bijgekomen. Bijzonder was dat het gehele beleidsplan in nummer 5 tekstueel verschenen is, wat tot gemengde reacties heeft geleid.
Daarnaast hebben we wel diverse interessante stukken mogen ontvangen van lezers en ook divers complimenten vanwege divers artikelen. Sommige leden vinden de aandacht welke besteed wordt aan wedstrijden wat veel, daar willen we aan werken door mooie verslagen van toertochten te laten maken.

jack op di 08 mrt 2011 om 12:07

Ligfiets.net

De site heeft een stabiel jaar achter de rug. De site draaide stabiel en kende weinig problemen. Er is nog veel gesteund op de delen van de oude site. Er moeten nog heel vele oude onderdelen worden overgezet. De site heeft een hoog en stabiel aantal bezoekers.

Ligfiets.net heeft op de redactie wat meer leden gekregen. Enkele van hen hebben al wat stukken gepubliceerd en aspirant schrijvers worden van harte uitgenodigd om mee te werken om de redactie te versterken.

Bij de rubrieken zijn vermoedelijk in het komende jaar beheerders nodig. Alles wat op de site gepubliceerd wordt moet namelijk ook gemodereerd worden om de kwaliteit van de inhoud op peil te houden.

jack op di 08 mrt 2011 om 12:08

Cycle Vision

Het Cycle Vision organisatie comité heeft na het uitstapje van het WK in Tilburg de vertrouwde baan van Amsterdam opgezocht. Het evenement was succesvol voor de deelnemers en erg gezellig. Deelnemersaantallen waren goed op niveau. Toch waren de bezoekersaantallen lager dan verwacht. Dit jaar zijn opnieuw de succesvolle onderdelen van kamperen, gezamenlijke maaltijden en lezingen uitgevoerd. Het totaalconcept werkt, maar voor het trekken van meer publiek is geconcludeerd dat we iets anders moeten doen.

Voor het nieuwe jaar is besloten het over een andere boeg te gooien. Er is een nieuw terrein gekozen. Het terrein zal duurder uitvallen omdat het specifiek voor evenementen geschikt is. Flevonice biedt vele mogelijkheden van hoog niveau. Prima sanitair, veel ruimte, zwemplas, grote terreinen en een uitdagend parcours.

Voordeel bij het terrein is de exclusieve huur, dus geen andere agenda’s om mee rekening te houden. De data van het evenement kunnen zo eerder worden vastgesteld.

Er zal contact zijn met meerdere partijen zoals steppers, eenwielers, handbikes. Er zal gekeken worden of wedstrijden en exposities over die voertuigen worden geïntegreerd. Er zal zoveel mogelijk naar combinaties worden gekeken.

Naast wedstrijden op de baan van Flevonice zijn er mogelijkheden om een aantal wedstrijden in de buurt te houden bijvoorbeeld op de RDW baan of op stukken openbare weg.

ISabelis op di 08 mrt 2011 om 21:40

Promotiecommissie
Zoals het langzaam maar onontkoombaar lente wordt, zo ontwikkelde de promotiecommissie zich in 2010. Via bestaande contacten en incidentele acties probeerden we wat er mogelijk is binnen de vereniging: een artikel hier, een persbericht daar en op de hoogte raken van wat er allemaal al eerder is gedaan. Promotiemateriaal kan altijd beter, maar is al goed voorhanden. CycleVision moet meer aandacht trekken. En ligfietsen kan beter gepromoot worden via belangenclubs (Fietsersbond) en in de media (kranten, bladen, websites).
Promotie is ondersteunend voor andere commissies. Die kunnen dus een beroep doen – en deden dat ook mondjesmaat. Grootste actie was het beoordelen van verkiezingsprogramma’s voor de provinciale staten, maart 2011. Deze actie is nauwe samenwerking met de commissie Infrastructuur. Doel voor 2011 is de commissie aan minimaal vier vaste leden helpen & brede, goed verzorgde publiciteit voor het ligfietsen op poten zetten.

ligfries op do 10 mrt 2011 om 23:48

Jaarverslag Weco 2010

Er zijn 7 wedstrijden georganiseerd tijdens de zomer competitie.

123 Verschillende deelnemers zijn van start gegaan.

Magnus Hübel is de enige deelnemer die aan alle wedstrijden heeft deelgenomen.

De wedstrijd in Rütenbrock, Duitsland, heeft veel deelnemers getrokken. Het aantal deelnemers uit Duitsland in de competitie is hierdoor hoog, nl 37. 7 Deelnemers uit Duitsland komen regelmatig naar wedstrijden. Bv Magnus Hübel, Peter Welk en de Bentlage broeders.

3 Deelnemers uit België zijn gestart in Tilburg en Rütenbrock.

Opmerkelijk is dat 15 dames van start zijn gegaan, een onverwacht hoog aantal.

Zoals ieder jaar wint de snelste combinatie van mens en HPV.

Heren: 1 Pieter Hollebrandse
2 Ymte Sybrandy
3 Magnus Hübel

Dames:1 Wendy Schipper
2 Swanette Tempelman
3 Marjon van der Kraats


Inmiddels is de winter competitie in volle gang. De wedstrijden in Apeldoorn en Alkmaar waren druk bezocht. De wintercompetitie wordt op 3 april afgesloten in Amsterdam, waar een wedstrijd Keirin voor het eerst zal worden gereden.