Cycle Vision


Start: Zaterdag 21 juni 2008
Locatie:
Meer info: Wedstrijdcommissie
Website: http://www.cyclevision.nl/

Aanmelding gesloten / Registration closed / Anmeldung geschlossen.
Race time table/starttijden/Wettkampfzeiten: staan in dit nieuwsbericht/are in this news item/sind hier zu finden
In English.

Auf Deutsch.

De wedstrijden tijdens het Cycle Vision weekend 21-22 juni vinden plaats op de 2,5 km lange asfaltbaan van Sportpark Sloten en de houten overdekte wielerbaan in het Velodrome.

Algemene opmerkingen


Voor de wedstrijden geldt het wedstrijdreglement van de NVHPV. Let op: deelnemers krijgen transponder in bruikleen. Bij verlies ervan wordt € 100 in rekening gebracht.

Het inschrijfgeld voor deelname aan één of meer races bedraagt 15 euro per persoon. Deelname aan de kinderrace t/m 12 jaar is gratis. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van Cycle Vision overgemaakt te worden op:
Postbank 4916787 t.n.v. NVHPV, Amsterdam
BIC: PSTBNL21, IBAN: NL85PSTB0004916787
Pas na de ontvangst van de betaling bent u echt ingeschreven.
Let op: elke deelnemer heeft een eigen loginnaam nodig op ligfiets.net om in te schrijven. Het is niet mogelijk om meerdere mensen op 1 loginnaam in te schrijven. Maak een nieuwe loginnaam.

Programma

In het programma staat 'V' voor velodrome en 'B' voor buitenbaan.
Zaterdag 21 juni
9.00-12.00 1-uurs tijdrit (B1)
13.00-15.30 baancriterium met voorrondes (V1)
15.30-17.00 4 km achtervolging (V2)
17.00 prijsuitreiking B1, V1 en V2 (V)
18.00-18.45 25 km criterium en velomobielenrace (B2)
19.00-19.45 20 km roeifietsrace (B3)
19.45 prijsuitreiking B2, B3 (B)
20.00-21.30 vrij rijden op de buitenbaan voor bezoekers
Zondag 22 juni
8.00-14.00 6-uurs criterium (B4)
10.00-12.30 1 km tijdrit (V3)
12.30-14.30 200 m sprint (V4)
14.00-15.30 proefrijden op de buitenbaan voor bezoekers
14.30-15.00 kinderrace t/m 8 jaar (V5)
15.00 prijsuitreiking V3, V4, V5 (V)
15.30-16.00 10 km kinderrace t/m 12 jaar (B5)
16.00 prijsuitreiking B4, B5 (B)
16.30 prijsuitreiking algemeen klassement (V)

Algemeen klassement

De puntentelling voor mannen en vrouwen is gescheiden voor alle wedstrijden, dat betekent dat voor de meeste wedstrijden de eerste 6 mannen en de de eerste 6 vrouwen punten krijgen. De puntenverdeling is als volgt:

Kinderraces en roeifietsrace: geen punten.
6-uurs criterium: 20-14-10-6-4-2 punten.
Andere wedstrijden: 10-7-5-3-2-1 punten.
Winnaar is degene met meeste punten, bij gelijke punten is de positie in de uurstijdrit bepalend.

Prijzenschema

(wijzigingen en fouten voorbehouden)

zaterdag

Uurstijdrit, Buitenbaan Algemeen €80/40/20, Vrouw €40/20/10, junior t.m. 15 €40/20/10 vrouwelijke junior t.m. 15 €20, veteraan 50+ €30, hollands ongestroomlijnd €40/20/10Baancriterium, Velodrome Algemeen €40/20/10, Vrouw €20/10/5, junior t.m. 15 €20/10/54 kilometer achtervolging, Velodrome Algemeen €40/20/10, Vrouw €20/10/5Criterium, Buitenbaan Algemeen €40/20/10, Vrouw €20/10/5, junior t.m. 15 €20/10/5, vrouwelijke junior t.m. 15 €10, hollands ongestroomlijnd €20/10/5, 1e,2e,3e Velomobiel krijgen een prijs van Velomobiel.nlRoeifietsrace, Buitenbaan, 1e, 2e,3e roeifiets krijgen een prijs van Thys roeifietsen.

zondag

6 uur criterium, Buitenbaan Algemeen €80/40/20, Vrouw €40/20/10, veteraan 50+ €30, hollands ongestroomlijnd €40/20/101 kilometer tijdrit, Velodrome, Algemeen €40/20/10, Vrouw €20/10/5
200 meter sprint, Algemeen €40/20/10, Vrouw €20/10/5
Kinderrace van 5 t/m 8 jaar, Velodrome Ieder kind krijgt een medailleKinderrace 7 t/m 12 jaar, Buitenbaan Ieder kind krijgt een medailleEindklassement Algemeen €80/40/20, Vrouw €40/20/10

Cycle Vision (English)


The racing arena's of the Cycle Vision weekend 21-22 June are the 2,5 km long asphalt track at Sportpark Sloten and the indoor wooden Velodrome.

General Remarks

The race are run according to the NVHPV racing rules. Please note: participants receive a transponder in loan. In case the transponder is lost, € 100 is charged.

The registration fee for participation in one or more races is 15 Euro per person. Participation in the children's race, up through age 12, is free. The registration fee must be received (by bank transfer) at latest 14 days before the beginning of Cycle Vision at:
Postbank 4916787 att. NVHPV, Amsterdam
BIC: PSTBNL21, IBAN: NL85PSTB0004916787
Your registration is complete only after receipt of the payment.
Attention: each participant must have his or her own login name on ligfiets.net in order to register. It is not possible to register more than one person under one login name. Add a new login name..

Programme

In the programme 'V' stand for velodrome and 'B' for outdoor track.
Saturday 21 June
9.00-12.00 1-hour time trial (B1)
13.00-15.30 track criterium with pre rounds (V1)
15.30-17.00 4 km pursuit (V2)
17.00 prize giving ceremony B1, V1 en V2 (V)
18.00-18.45 25 km criterium and velomobile race (B2)
19.00-19.45 20 km rowing bike race (B3)
19.45 prize giving ceremony B2, B3 (B)
20.00-21.30 free use of outdoor track for visitors
Sunday 22 June
8.00-14.00 6 hour criterium (B4)
10.00-12.30 1 km time trial (V3)
12.30-14.30 200 m sprint (V4)
14.00-15.30 testing bikes on the outdoor track for visitors
14.30-15.00 children's race up through age 8 (V5)
15.00 prize giving ceremony V3, V4, V5 (V)
15.30-16.00 10 km children's race up through age 12 (B5)
16.00 prize giving ceremony B4, B5 (B)
16.30 prize giving ceremony overall (V)

General classification

The calculation of points for men and women is separate for all races, which means that for most races the first 6 men and the first 6 women get points. The point distribution is as follows:
Children's race and rowingbike race: no points.
6-hour race: 20-14-10-6-4-2 points.
Other races: 10-7-5-3-2-1 points.
The winner is the person with the most points. In case of a tie, the one-hour race time determines the winner.

Cycle Vision (Deutsch)


Die Wettkämpfe während das Cycle Vision Wochenende 21-22 juni finden statt auf die 2,5 km lange Asfaltstrecke auf Sportpark Sloten und auf das Velodrome.

Allgemeine Anmerkungen

Für alle Wettkämpfe gillt das Wettkampfreglement des NVHPV. Achtung: Teilnehmer emfangen ein Transponder in Leihe. Beim Verlust werden € 100 in Unkosten berechnet.

Die Teilnahmegebühr für ein oder mehr Rennen beträgt 15 Euro pro Person. Die Teilnahme am Kinderrennen bis 12 Jahre ist kostenlos. Das Geld muss bis 14 Tage vor Beginn der Cycle Vision überwiesen sein auf:
Postbank 4916787 t.n.v. NVHPV, Amsterdam
BIC: PSTBNL21, IBAN: NL85PSTB0004916787
Mit dem Eingang des Geldes bei uns giltst Du als angemeldet.
Achtung: Jeder Teilnehmer benötigt einen eigenen Login-Namen auf ligfiets.net zum Anmelden. Es ist nicht möglich, mehrere Teilnehmer über einen Login-Namen anzumelden. Dazu ist ein weiterer Login-Name nötig.

Programm

In das Programm steht 'V' für Velodrom und 'B' für Aussenbahn.
Samstag 21. juni
9.00-12.00 1-Stunde Zeitrennen (B1)
13.00-15.30 Bahnkriterium mit Vorrunden (V1)
15.30-17.00 4 km Verfolgung (V2)
17.00 Preisverleihung B1, V1 en V2 (V)
18.00-18.45 25 km Kriterium en Velomobilrennen (B2)
19.00-19.45 20 km Ruderradrennen (B3)
19.45 Preisverleihung B2, B3 (B)
20.00-21.30 frei fahren auf der Aussenbanh für Besucher
Sonntag 22. juni
8.00-14.00 6-uurs Kriterium (B4)
10.00-12.30 1 km Zeitrennen (V3)
12.30-14.30 200 m sprint (V4)
14.00-15.30 Probefahrten auf der Aussenbahn für Besucher
14.30-15.00 Kinderrennen bis zu 8 Jahre (V5)
15.00 Preisverleihung V3, V4, V5 (V)
15.30-16.00 10 km Kinderrennen bis zu 12 Jahre (B5)
16.00 Preisverleihung B4, B5 (B)
16.30 Preisverleihung des Endklassements (V)

Allgemeines Klassement

Die Punktezählung für Herren und Damen ist in allen Rennen getrennt, das bedeutet, dass bei den meisten Rennen die ersten sechs Herren und die ersten sechs Damen Punkte bekommen. Die Punkteverteilung ist dann wie folgt:
Kinderrennen und Ruderradrennen: kein Punkte.

6-Stunden Rennen: 20-14-10-6-4-2 Punkte.
Andere Rennen: 10-7-5-3-2-1 Punkte.
Gewinner ist derjenige mit den meisten Punkten, bei gleicher Punktzahl ist die Platzierung im Stundenrennen entscheidend.

Inschrijven

Registratie voor dit evenement is gesloten.

Reacties en verslagen

Er zijn nog geen reacties of verslagen van dit evenement.